Algemene verkoopsvoorwaarden

1. Op al onze aanbiedingen en leveringen zijn deze voorwaarden van toepassing, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door de koper of anderen op hun briefpapier, bestellings- of leveringsformulieren gesteld of elders gedeponeerd. Door het enkel verstrekken van de opdracht aanvaardt de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Hetzelfde geldt voor de opgenomen orders.

3. Aansprakelijkheid.
a. De goederen worden verkocht op eigen risico van de koper, die erkent volledig te zijn ingelicht en op de hoogte te zijn gebracht betreffende de technische en functionele specificaties eigen aan het gekochte product o.a. wat betreft het gebruik, de werking, de kwaliteit, de verwerking, de behandeling, het onder houd, de tijds- en weerbestendigheid, het verbruik... zonder dat deze lijst als limitatief kan worden beschouwd.

b. BVBA VINK kan evenmin aansprakelijk worden gesteld indien de aangekochte goederen door de koper of een derde wijzigingen, veranderingen of verwerkingen ondergaan of indien de aangekochte goederen met welk product dan ook, van welke aard of voor welk doel dan ook (o.a. lijmen, solventen, detergenten...) worden behandeld of verwerkt.

c. Voor gebreken in de aangekochte goederen, die niet een gevolg zijn van onder a en b vermelde omstandigheden, kan BVBA VINK maximaal aansprakelijk worden gesteld ten belope van de factuurbedragen van de aangekochte goederen die gebreken vertonen. De koper aanvaardt uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk te verzaken aan elke verdere schadevergoeding, van welke aard dan ook, opzichtens BVBA VINK.

d. Indien gebreken worden vastgesteld, dienen deze onmiddellijk en schriftelijk ter kennis van BVBA VINK te worden gebracht, opdat, indien naar de mening van BVBA VINK nodig of gewenst, deze gebreken door een onpartijdige deskundige kunnen worden nagegaan. De koper zal hiertoe binnen 24 uur de gekochte goederen controleren, en eventuele klachten binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk meedelen.

e. Adviezen en daarmee samenhangende werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers worden onder voorbehoud verstrekt en slechts uitgevoerd op voorwaarde dat de opdrachtgever afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheid en zich verplicht tot vrijwaring voor iedere aansprakelijkheid jegens derden.

f. BVBA VINK wordt uitsluitend verbonden door handelingen van personen die daartoe volmacht en handelingsbevoegdheid verkregen hebben, dit alles binnen de grenzen van de hun verleende volmacht en handelingsbevoegdheid.

4. Levertijden. De levertijd gaat in, zodra de order door ons schriftelijk is aanvaard en alle materialen en gegevens, welke ons nog door de opdrachtgever dienen te worden verstrekt, door ons zijn ontvangen.

Wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding der levertijden, tenzij bij de opdracht en aanvaarding daarvan anders tussen koper en ons is bepaald. Overschrijding der levertijden ontslaat de koper niet van zijn verplichtingen de goederen alsnog af te nemen.

5. Risico. Het transport van goederen naar en van de door opdrachtgever op te geven bestemming geschiedt voor risico en rekening van deze, tenzij anders is bepaald bij de orderbevestiging; tot de hoogte van de factuurwaarde is echter voor de schade tijdens het transport van de goederen door ons een algemene verzekering voor deze te transporteren goederen gesloten, waarvan de premie wordt doorberekend aan de koper. Eventuele schades dienen ons schriftelijk en duidelijk gespecificeerd binnen acht dagen na verzenddatum en bij gebreke hiervan na factuurdatum te worden bekendgemaakt. Na deze termijn vervalt de aanspraak op vergoeding.

6. Verpakking. De goederen worden, waar nodig, door ons verpakt geleverd. Deze verpakking wordt door ons tegen kostprijs berekend.

7. Spoedzendingen. Hiervoor kan een toeslag berekend worden.

8. Prijzen. Wij behouden ons het recht voor de door ons afgegeven prijzen ten allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Alle prijzen zijn berekend voor levering franco naar één adres in België of Luxemburg of franco grens, tenzij anders door ons is aangegeven. Meerkosten voor expresse zending worden de betrokken afnemer in rekening gesteld. De kosten van verpakking exclusief papier, komen ten laste van de afnemer, tenzij de verpakking in goede staat - te onzer beoordeling - is terug ontvangen.

Indien na de totstandkoming van de overeenkomst de vrachtbrieven, in-, uitvoerrechten of andere heffingen of belastingen in binnen- of buitenland worden verhoogd, respectievelijk nieuwe met een hogere uitkomst worden ingevoerd, dan wel onze kosten hoger worden door wisselkoersveranderingen, dan zijn wij gerechtigd de prijs in evenredigheid met deze stijging te verhogen.

9. Toleranties. Toleranties in deze voorwaarden en/of in de te leveren hoeveelheden moeten wij ons voor-behouden, in zoverre deze nodig zullen zijn tengevolge van de leveringsvoorwaarden van de fabrikanten, c.q. leveranciers, waarvan wij onze goederen betrekken.

10. Betaling.  Al onze facturen zijn betaalbaar op 30 dagen. Indien de betaling niet op de vervaldag geschiedt, zullen in al deze gevallen de onbetaalde bedragen, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met:

- een intrest gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank op de vervaldag, verhoogd met 2 punten.

of

- 1 % voor iedere maand of gedeelte ervan berekend vanaf de factuurdatum.

De niet-betaling geeft bovendien aanleiding tot een verhoging-schadevergoeding van de factuur met 20 % met een minimum van € 50. Het niet-uitvoeren van de totaliteit van een bestelling stelt de betaling van de gedeeltelijke bestelling niet uit. Onverminderd de vorige bepalingen, zullen bij niet-betaling en na aanmaning door de verkoper, de leveringen worden geschorst. Niet-betaling op de vervaldag veroorzaakt eveneens verlies van alle eventueel toegestane kortingen en maakt alle verschuldigde bedragen eisbaar, zelf de niet-vervallen.

11. Overmacht. Ingeval van overmacht, daaronder mede te verstaan omstandigheden, welke uitvoering voor ons bezwaarlijk of kostbaar doet worden, dan zonder voorvermelde omstandigheden het geval zou zijn, hebben wij het recht de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te beschouwen zonder tot enige schadevergoeding of garantie gebonden te zijn, als zodanige omstandigheden zijn onder meer te beschouwen : bedrijfsstoornissen, staking, brand zowel bij ons als bij onze leveranciers, transportstoornissen door ondermeer oorlog, blokkade, oproer, epidemie, overstroming, storm, wisselkoersfluctuatie, inflatie, verhoging van belastingen of invoerrechten.

12. Eigendomsvoorbehoud. Eigendom van de geleverde goederen gaat eerst op de koper over nadat deze aan ons al het door hem uit oorzaak van deze levering verschuldigde, met inbegrip van eventuele kosten, rente en penaliteit, heeft voldaan. De koper kan derhalve over de nog niet volledig betaalde goederen op geen enkele wijze beschikken, meer in het bijzonder, kan hij ze niet aan derden in onderpand geven of in eigendom overdragen.

13. Wanprestatie. Indien onze wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting, alsmede ingeval van de wederpartij faillissement, surséance van betaling, liquidatie of overname door een ander, hebben wij het recht zonder ingebrekestelling en/of gerechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of deze overeenkomst - te onzer keuze - geheel of gedeeltelijk ontbonden te (doen) beschouwen en worden de onder ons bevindende goederen daarmee ipso facto tot zekerheid aan ons overgedragen.

14. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn onze administratieve gegevens beslissend.

15. Wijziging der algemene voorwaarden kan door ons zonder voorafgaande kennisgeving worden doorgevoerd. Voor reeds aanvaarde orders blijven de voorwaarden, geldende voor de wijziging van kracht.

16. Geschillen zullen, naar keuze van de eiser doch met uitsluiting van enig ander forum, gebracht worden voor de gerechten bevoegd voor 2220 Heist-op-den-Berg en 2000 Antwerpen (m.n. de vredegerechten van Heist-op-den-Berg en Antwerpen II, de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen of afdeling Antwerpen, of de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Mechelen of afdeling Antwerpen).

Hulp nodig?

Onze experts helpen je graag verder

Back to top